Všeobecné podmínky Věrnostního programu GECO


Obecná část

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Věrnostního programu GECO (dále také jen „Věrnostní program“) je společnost GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100, IČ: 63080737, DIČ: CZ63080737, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 3329 (dále jen „Pořadatel").

 2. Věrnostní program je určen zákazníkům Pořadatele, kteří mají v souladu se všeobecnými podmínkami Věrnostního programu aktivován zákaznický účet v pokladním systému GECO, který jim umožňuje při nákupu vybraného zboží či služeb v síti prodejen GECO získávat výhody podle aktuálních pravidel a nastavení Věrnostního programu.

 3. Pořadatel je oprávněn k účasti na Věrnostním programu přizvat i další partnery. O takové skutečnosti bude Pořadatel své zákazníky informovat prostřednictvím komunikace na prodejně nebo na www.kartageco.cz nebo e-mailem karta@geco.cz i na telefonní lince +420 266 014 222.

 

II. Doba trvání a územní vymezení Věrnostního programu

Věrnostní program probíhá na celém území České republiky ve všech prodejnách GECO, v období od 1. června 2010, bez omezené doby trvání.

 

III. Vznik členství ve Věrnostním programu

 1. Účastníkem Věrnostního programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která:

  1. má aktivován zákaznický účet v pokladním systému GECO, ke kterému přistupuje prostřednictvím věrnostní karty GECO nebo číslem registrovaného telefonního čísla,

  2. zadá povinné registrační osobní údaje (v rozsahu telefonní číslo, pohlaví a rok narození) na kterékoliv pokladně prodejny GECO nebo na stránkách www.kartageco.cz

  3. dokončí svoji registraci (dále jen „Dokončená registrace“) ověřením PINu na zákaznickém displeji pokladny na prodejně nebo na www.kartageco.cz. PIN obdrží ve formě SMS na jím registrované telefonní číslo,

  4. souhlasí se Všeobecnými podmínkami Věrnostního programu.

  5. Udělí souhlas se zpracováním poskytnutých registračních osobních údajů v rámci Věrnostního programu,

       (dále jen „Účastník“).
 2. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob ve Věrnostním programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast ve Věrnostním programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů či podezření na nekalé jednání Účastníka. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství ve Věrnostním programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 3. Každá osoba se může do Věrnostního programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok.

 

IV. Členství ve Věrnostním programu

 1. Účastí ve Věrnostním programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.

 2. Věrnostní karta GECO zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci Účastníka při nákupech v prodejnách sítě GECO a k uplatnění výhod vyplývajících z členství ve Věrnostním programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Věrnostní karty GECO je vyloučena.

 3. V případě zapomenutí PINu může Účastník požádat o zaslání nového PINu na registrované telefonní číslo, a to na pokladně prodejny anebo na www.kartageco.cz.

 4. V případě ztráty Věrnostní karty GECO je Účastník oprávněn požádat v libovolné prodejně sítě GECO o vydání nové Věrnostní karty GECO. Nová Věrnostní karta GECO bude přiřazena k jeho zákaznickému účtu po identifikaci registrovaným telefonním číslem.

 5. V případě ztráty telefonu a zapomenutí PINu, se musí účastník obrátit na zákaznickou linku GECO                      +420 266 014 222. Po ověření registračních údajů Účastníka, bude Účastníkovi odeslán PIN na nově registrované telefonní číslo.

 6. Účastník má právo změnit registrované telefonní číslo, změnu však musí potvrdit PINem.

 7. Při každém nákupu, při kterém se účastník identifikuje ke svému zákaznickému účtu, zaznamenává Pořadatel informace o provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících z členství ve Věrnostním programu.

 

V. Podmínky pro zapojení účastníků do Věrnostního programu a získávání slev

 1. Za nákupy získává Účastník určitý počet GECO bodů nebo jinou výhodu či odměnu v závislosti na druhu zakoupeného zboží či služeb. Informace o principu získávaných bodů a dalších výhod či odměn jsou k dispozici na prodejnách GECO.

 2. Získané GECO body (1 bod = 1 Kč) může Účastník použít místo peněz při placení, a to na vše kromě cigaret, loterijních produktů a finančních služeb, vždy při jakémkoli následujícím nákupu. Čerpání bodů potvrzuje PINem, který mu byl zaslán na registrované telefonní číslo.

 3. Uplatňovat slevy a další výhody či odměny Věrnostního programu může dle pravidel Věrnostního programu pouze Účastník, který dokončil Registraci do Věrnostního programu.

 4. V případě, že účastník obdržel na základě sdělení registračních údajů Věrnostní kartu GECO, registraci však nedokončil, jsou mu na účet Věrnostní karty body připisovány, ale bez platného PINu připsané body nemůže čerpat a nemůže získat žádné další výhody či odměny.

 5. Lhůta pro Dokončení registrace do Věrnostního programu od zadání registračních údajů na pokladně prodejny GECO a nebo na www.kartageco.cz je 90 dnů. Pokud Účastník v této lhůtě registraci nedokončí, bude zákaznický účet bez náhrady deaktivován.

 6. Pokud nebude registrovaný zákaznický účet využit pro nákup zboží či služeb déle než 90 dnů, budou z něj připsané body bez náhrady smazány.

 7. Pokud nebude registrovaný zákaznický účet využit pro nákup zboží či služeb déle než 180 dnů, bude deaktivovaná možnost čerpat body či jiné výhody (včetně odměn). K opětovné aktivaci dojde po ověření zákaznického účtu PINem.

 8. Odměny získané ve Věrnostním programu budou zpoplatněny až do výše 0,10 Kč s DPH za 1 kus.

 

VI. Případy neuznání připsaných bodů či získání jiných výhod

 1. Body či jiné výhody (včetně odměn) byly získány v rozporu s dobrými mravy.

 2. Body či jiné výhody (včetně odměn) byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému.

 3. Body či jiné výhody (včetně odměn) se vážou na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

 

VII. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel dohlíží na regulérnost Věrnostního programu a dodržování jeho pravidel.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky Věrnostního programu.

 3. Účastníci Věrnostního programu budou o těchto změnách informování formou komunikace na prodejnách GECO nebo na stránkách www.kartageco.cz nebo na e-mailu karta@geco.cz či na telefonní lince                            +420 266 014 222.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Věrnostního programu a to včetně jeho přerušení, zkrácení či předčasného ukončení, nebo odvolání či změny jeho pravidel. O veškerých případných změnách je Pořadatel povinen informovat účastníky na prodejnách GECO nebo na www.kartageco.cz, přičemž okamžikem zveřejnění nabývají veškeré změny účinnosti a závaznosti, pokud nebude v jednotlivém případě stanoveno jinak.

 5. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž Pořadatel.

 

VIII. Zánik členství ve Věrnostním programu

 1. Účastník může svoje členství ve Věrnostním programu kdykoliv ukončit, a to zavoláním na zákaznickou linku +420 266 014 222, e-mailem na karta@geco.cz, nebo zasláním písemné žádosti o ukončení registrace ve Věrnostním programu na adresu: GECO, a.s. se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100.

 2. Pořadatel je oprávněn jednostranně ukončit členství Účastníka ve Věrnostním programu a deaktivovat jeho zákaznický účet:

  1. pokud Účastník nedokončí registraci ověřením PINu ve lhůtě 90 dnů po zadání registračních údajů;

  2. pokud Účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu,

  3. pokud došlo ke zneužití zákaznického účtu a nebo byla zjištěna duplicita zákaznického účtu.

 3. Pořadatel je dále oprávněn jednostranně ukončit členství kteréhokoli Účastníka ve Věrnostním programu a deaktivovat jeho zákaznický účet, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:  

  1. zneužije jakékoliv výhody, které jsou mu jako členovi Věrnostního programu poskytovány, nebo

  2. poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.

 

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 1. Každý Účastník Věrnostního programu uděluje spolu s registrací do Věrnostního programu svůj souhlas, aby po dobu trvání jeho členství ve Věrnostním  programu, nejdéle však do odvolání souhlasu, Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou zejména realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování, pro aktivní nabídky, (dále také jen jako „souhlas se zpracováním osobních údajů“).

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je Účastník oprávněn kdykoli odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude Pořadatel  oprávnění zpracovávat osobní údaje Účastníka Věrnostního programu pro účely uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 3. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Pořadatel oprávněn nadále zpracovávat osobní údaje Účastníka z titulu 

  1. zajištění řádného fungování Věrnostního programu a plnění práv a povinností z něj plynoucích

  2. oprávněných zájmů Pořadatele (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, prevence hackerských útoků) apod.

  3. plnění povinností uložených Pořadateli veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání členství Účastníka ve Věrnostním programu. 

 4. Odvolá-li Účastník Věrnostního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, je Pořadatel oprávněn členství Účastníka ve Věrnostním programu jednostranně ukončit.

 5. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů Účastníků jsou uvedeny v Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů, která jsou uložena na www.kartageco.cz/gdpr

 

X. HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRA O POKLADY Z TRUHLY (dále jen „HRA“)

Pořadatelem HRY je společnost GECO, a.s. IČ 63080737, sídlem Pod Čimickým hájem 190/11, Praha 8 (dále jen „pořadatel“). HRA je součástí Věrnostního programu.

HRA probíhá v termínu od 1. 7. 2021 na všech prodejnách GECO v České republice.

 

Podmínky účasti ve HŘE:

HRA je určena zákazníkům prodejen GECO starším 18 let a splňujícím další podmínky účasti ve HŘE uvedené v těchto pravidlech (dále jen „hrající zákazník“).

 1. Hrající zákazník nakoupí na jediné účtence zboží v minimální celkové hodnotě 1500,- Kč včetně DPH a tato účtenka splňuje podmínku stanovenou níže v bodě 3. těchto pravidel.

 2. Hrající zákazník se při nákupu identifikuje svým zákaznickým účtem.

 3. Do HRY jsou zařazeny jen účtenky, které neobsahují odměnu získanou v rámci Věrnostního programu.

Pořadí hrajícího zákazníka určuje pořadí jeho účtenky v řadě všech účtenek, které jsou zařazeny do HRY. Zařazení účtenky do pořadí určuje hrající zákazník dotykem na truhlu zobrazující se na zákaznickém displeji v pokladní zóně prodejny GECO.

V případě, že bude pořadí hrajícího zákazníka výherní (2. nebo 500.), získává některou z níže uvedených výher. V případě jiného než výherního pořadí hrajícího zákazníka (tzn. pořadí, které není dělitelné výherním pořadím, tj. číslem 2 nebo 500), hrající zákazník nezískává žádnou výhru.

 

Výhry:

 • Každý 500. hrající zákazník vyhrává 2000 GECO bod
 • Každý 2. hrající zákazník vyhrává 1 Geco bod

 

Informace o výhře:

O tom, že hrající zákazník vyhrál některou z výher, bude informován při uzavření účtenky na zákaznickém displeji v pokladní zóně prodejny GECO. V případě výhry 2000 GECO bodů obdrží výherce informaci o výhře formou SMS na jím registrované telefonní číslo. Vyhrané Geco body jsou výherci připsány na jeho zákaznický účet Věrnostního programu.

 

Další podmínky HRY:

 1. Hrající zákazník se HRY účastní dobrovulně a svou účastí ve HŘE potvrzuje, že souhlasí s podmínkami (pravidly) HRY.

 2. Výsledky HRY jsou konečné.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo na:

  1. Úpravu či změnu podmínek HRY.

  2. Úpravu doby trvání HRY.

  3. Zrušení HRY bez náhrady.

  4. Vyloučení kteréhokoliv hrajícího zákazníka ze HRY v případě porušení podmínek HRY či v případě podezření z podvodného nebo nekalého jednání s cílem získat výhru, přičemž vyloučení ze HRY je bez náhrady nákladů či újmy.

 4. Provozovatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí ve HŘE, či v souvislosti s užíváním výher.

 5. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude provozovatelem vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani poskytnout v jiném plnění.

Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s HROU (bez ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické závady) ani za jakékoli technické problémy či závady vzniklé v průběhu HRY.

 

 

XI. Ostatní ustanovení

 1. Stručné informace týkající se Věrnostního programu jsou nepravidelně uváděny na informačních letácích v síti prodejen GECO.

 2. Pro případ nejasností týkajících se pravidel Věrnostního programu jsou Všeobecné podmínky věrnostního programu umístěny na stránkách www.kartageco.cz, nebo se Účastník může dotazovat prostřednictvím e-mailu karta@geco.cz nebo zákaznické linky +420 266 014 222, která je v provozu v pracovní dny od 08:00 do 16:00 hod.

 3. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Věrnostního programu.

 4. Tyto aktualizované podmínky Věrnostního programu jsou platné od 1. 9. 2022 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Věrnostního programu.

Všeobecné podmínky platné od 1. 9. 2022 v pdf

 

KONTROLA VĚKU

Prohlašuji, že jsem starší 18let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.

ANONE