Všeobecné podmínky Věrnostního programu GECO


Obecná část

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Věrnostního programu GECO (dále také jen „Věrnostní program“) je společnost GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100, IČ: 63080737, DIČ: CZ63080737, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 3329 (dále jen „Pořadatel“).

 2. Věrnostní program je určen zákazníkům Pořadatele, kteří mají v souladu se všeobecnými podmínkami Věrnostního programu aktivován zákaznický účet  v pokladním systému GECO, který jim umožňuje při nákupu vybraného zboží či  služeb v síti prodejen GECO získávat výhody podle aktuálních pravidel a nastavení  Věrnostního programu.

 3. Pořadatel je oprávněn k účasti na Věrnostním programu přizvat i další partnery.  O takové skutečnosti bude Pořadatel své zákazníky informovat prostřednictvím  komunikace na prodejně GECO nebo na www.kartageco.cz nebo e-mailem karta@geco.cz či na telefonní lince +420 266 014 222.

 

II. Doba trvání a územní vymezení Věrnostního programu

Věrnostní program probíhá na celém území České republiky ve všech prodejnách GECO, v období od 1. června 2010, bez omezené doby trvání.

 

III. Vznik členství ve Věrnostním programu

 1. Účastníkem Věrnostního programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická  osoba starší 18 let, která:

  1. má aktivován zákaznický účet v pokladním systému GECO, ke kterému  přistupuje prostřednictvím věrnostní karty GECO nebo číslem  registrovaného telefonního čísla,

  2. zadá registrační údaje (telefonní číslo, pohlaví a rok narození) na kterékoliv  pokladně prodejny GECO,

  3. dokončí svoji registraci (dále jen „Dokončená registrace“) ověřením PINu na  zákaznickém displeji pokladny na prodejně GECO. PIN obdrží ve formě  SMS na jím registrované telefonní číslo,

  4. souhlasí se Všeobecnými podmínkami Věrnostního programu,

  5. Udělí souhlas se zpracováním poskytnutých registračních osobních údajů  v rámci Věrnostního programu.

       (dále jen „Účastník“).
 2. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob ve Věrnostním  programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout  registraci zájemce o účast ve Věrnostním programu v případě nepravdivých,  neúplných nebo chybějících údajů či podezření na nekalé jednání Účastníka.  V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství ve Věrnostním programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 3. Každá osoba se může do Věrnostního programu registrovat pouze jednou,  opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Na členství ve Věrnostním programu není právní nárok. 

 

IV. Členství ve Věrnostním programu

 1. Účastí ve Věrnostním programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito  podmínkami Věrnostního programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně  dodržovat.

 2. Věrnostní karta GECO zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci  Účastníka při nákupech v prodejnách sítě GECO a k uplatnění výhod vyplývajících  z členství ve Věrnostním programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody  vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Věrnostní  karty GECO je vyloučena.

 3. V případě zapomenutí PINu může Účastník požádat o zaslání nového PINu na  registrované telefonní číslo, a to na pokladně prodejny GECO.

 4. V případě ztráty Věrnostní karty GECO je Účastník oprávněn požádat v libovolné  prodejně sítě GECO o vydání nové Věrnostní karty GECO. Nová Věrnostní karta GECO bude přiřazena k jeho zákaznickému účtu po identifikaci registrovaným  telefonním číslem.

 5. V případě ztráty telefonu a zapomenutí PINu, se musí účastník obrátit na e-mail  karta@geco.cz nebo na zákaznickou linku GECO +420 266 014 222. Po ověření  registračních údajů Účastníka, bude Účastníkovi odeslán PIN na nově registrované  telefonní číslo.

 6. Účastník má právo změnit registrované telefonní číslo, změnu však musí potvrdit  PINem.

 7. Při každém nákupu, při kterém se účastník identifikuje ke svému zákaznickému  účtu, zaznamenává Pořadatel informace o provedené transakci a zpracovává je  pro poskytnutí výhod vyplývajících z členství ve Věrnostním programu.

 

V. Podmínky pro zapojení účastníků do Věrnostního programu a  získávání slev

 1. Za nákupy získává Účastník určitý počet GECO bodů nebo jinu výhodu či odměnu  v závislosti na druhu zakoupeného zboží či služeb. Účastník Věrnostního programu  získává GECO body vždy pouze za nákup takového zboží, v souvislosti s jehož  nákupem nebyla Účastníkem v rámci Věrnostního programu získána jakákoliv jiná  (obvykle pro Účastníka výhodnější) výhoda či odměna. Informace o principu  získávaných GECO bodů a dalších výhod či odměn jsou k dispozici na prodejnách  GECO.

 2. Získané GECO body (1 bod = 1 Kč) může Účastník použít místo peněz při placení,  a to na vše kromě cigaret, loterijních produktů a finančních služeb, vždy při  jakémkoli následujícím nákupu. Čerpání GECO bodů potvrzuje PINem, který mu  byl zaslán na registrované telefonní číslo, nebo načtením GECO karty.

 3. Získávat výhody či odměny Věrnostního programu může dle pravidel Věrnostního  programu pouze Účastník, který dokončil Registraci do Věrnostního programu.

 4. V případě, že účastník obdržel na základě sdělení registračních údajů Věrnostní  kartu GECO, registraci však nedokončil, jsou mu na účet Věrnostní karty GECO  body připisovány, ale bez platného PINu připsané GECO body nemůže čerpat a  nemůže získat žádné další výhody či odměny.

 5. Lhůta pro Dokončení registrace do Věrnostního programu od zadání registračních  údajů na pokladně prodejny GECO je 90 dnů. Pokud Účastník v této lhůtě registraci  nedokončí, bude zákaznický účet bez náhrady deaktivován. 

 6. Odměny získané ve Věrnostním programu budou zpoplatněny až do výše 0,10 Kč  s DPH za 1 kus.

 

VI. Případy neuznání připsaných GECO bodů či získání jiných  výhod

 1. GECO body či jiné výhody (včetně odměn) byly získány v rozporu s dobrými mravy.

 2. GECO body či jiné výhody (včetně odměn) byly získány z důvodu omylu nebo  technické chyby systému.

 3. GECO body či jiné výhody (včetně odměn) se vážou na transakci, která byla z  jakéhokoli důvodu zrušena nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem.

 

VII. Pravidla pro využívání a doba platnosti (exspirace) připsaných GECO bodů

 1. Pro získání jakékoliv výhody nebo odměny v rámci Věrnostního programu, může  Účastník využít pouze aktuálně platné GECO body, které jsou připsané na jeho  zákaznický účet. 

 2. Doba platnosti GECO bodů získaných Účastníkem v rámci Věrnostního programu  je časově omezena takto:

  1. Každý GECO bod, který bude připsaný na zákaznický účet Účastníka v době  od 1. července 2023 je platný vždy do posledního dne šestého (6) kalendářního  měsíce následujícího po měsíci ve kterém byl daný GECO bod připsán na  zákaznický účet příslušného Účastníka.

  2. GECO body které byly připsané na zákaznický účet Účastníka v období od  1.1.2010 do 31.12.2018 a do 30.6.2023 nebyly Účastníkem využity, jsou platné  do 31. srpna 2023. 

  3. GECO body které byly připsané na zákaznický účet Účastníka v období od  1.1.2019 do 31.12.2020 a do 30.6.2023 nebyly Účastníkem využity, jsou platné  do 30. září 2023. 

  4. GECO body které byly připsané na zákaznický účet Účastníka v období od  1.1.2021 do 31.12.2021 a do 30.6.2023 nebyly Účastníkem využity, jsou platné  do 31. října 2023.

  5. GECO body které byly připsané na zákaznický účet Účastníka v období od  1.1.2022 do 31.12.2022 a do 30.6.2023 nebyly Účastníkem využity, jsou platné  do 30. listopadu 2023. 

  6. GECO body které byly připsané na zákaznický účet Účastníka v období od  1.1.2023 do 30.6.2023 a do 30.6.2023 nebyly Účastníkem využity, jsou platné  do 31. prosince 2023.

 3. Po uplynutí doby platnosti (expiraci) bude daný Účastníkem nevyužitý GECO bod  vymazán ze zákaznického účtu příslušného Účastníka a nebude jej již možné využít  pro získání jakékoliv výhody nebo odměny v rámci Věrnostního programu

 4. Pokud má Účastník Věrnostního programu na svém zákaznickém účtu připsané  platné GECO body, které se rozhodne využít pro získání výhody nebo odměny,  jsou platné GECO body Účastníka pro její získání v požadované výši čerpány postupně, podle data jejich připsání na zákaznický účet, a to vždy od nejstarších  platných GECO bodů, tj. těch které byly na zákaznický účet daného Účastníka  připsány nejdříve.  

 

VIII. Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel dohlíží na regulérnost Věrnostního programu a dodržování jeho pravidel.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat Všeobecné podmínky Věrnostního  programu.

 3. Účastníci Věrnostního programu budou o těchto změnách informování formou  komunikace na prodejnách GECO nebo na stránkách www.kartageco.cz nebo  prostřednictvím e-mailu karta@geco.cz či na telefonní lince +420 266 014 222.

 4. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech  souvisejících s pořádáním Věrnostního programu a to včetně jeho přerušení,  zkrácení či předčasného ukončení, nebo odvolání či změny jeho pravidel.  O veškerých případných změnách je Pořadatel povinen informovat účastníky na  prodejnách GECO nebo na www.kartageco.cz, přičemž okamžikem zveřejnění  nabývají veškeré změny účinnosti a závaznosti, pokud nebude v jednotlivém  případě stanoveno jinak.

 5. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž  Pořadatel. 

 

IX. Zánik členství ve Věrnostním programu

 1. Účastník může svoje členství ve Věrnostním programu kdykoliv ukončit, a to  zavoláním na zákaznickou linku +420 266 014 222, e-mailem na karta@geco.cz,  nebo zasláním písemné žádosti o ukončení registrace ve Věrnostním programu na  adresu: GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100. 

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat zákaznický účet:

  1. pokud zákaznický účet nebyl použit pro nákup zboží či služeb déle jak 180 dnů;

  2. pokud Účastník nedokončí registraci ověřením PINu ve lhůtě 90 dnů po zadání  registračních údajů;

  3. pokud došlo k jeho zneužití anebo byla zjištěna duplicita zákaznického účtu.

 3. Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Účastníka ve Věrnostním  programu a deaktivovat zákaznický účet, a to i bez udání důvodu, zejména však  v případě, že Účastník: 

  1. zneužije jakékoliv výhody, které jsou mu jako členovi Věrnostního programu  poskytovány, nebo

  2. poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky. 

 

X. Ochrana osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

 1. Každý Účastník Věrnostního programu uděluje spolu s registrací do Věrnostního  programu svůj souhlas, aby po dobu trvání jeho členství ve Věrnostním programu,  nejdéle však do odvolání souhlasu, Pořadatel zpracovával jeho osobní údaje  uvedené v registračním formuláři, a to pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou  zejména realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování, pro  aktivní nabídky, (dále také jen jako „souhlas se zpracováním osobních údajů“). 

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je Účastník oprávněn kdykoli odvolat.  Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pozbude Pořadatel  oprávnění zpracovávat osobní údaje Účastníka Věrnostního programu pro účely  uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 3. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Pořadatel oprávněn  nadále zpracovávat osobní údaje Účastníka z titulu

  1. zajištění řádného fungování Věrnostního programu a plnění práv a povinností  z něj plynoucích 

  2. oprávněných zájmů Pořadatele (jako například zpracování osobních údajů pro  statistické účely, prevence hackerských útoků) apod. 

  3. plnění povinností uložených Pořadateli veřejnoprávními předpisy, to vše  nejméně po dobu trvání členství Účastníka ve Věrnostním programu.

 4. Odvolá-li Účastník Věrnostního programu svůj souhlas se zpracováním osobních  údajů nebo omezí-li rozsah zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě  uděleného souhlasu, je Pořadatel oprávněn členství Účastníka ve Věrnostním  programu jednostranně ukončit. 

 5. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů Účastníků jsou uvedeny v  Pravidlech zpracování a ochrany osobních údajů, která jsou uložena na www.kartageco.cz/gdpr

 

XI. HRA O POKLADY KAPITÁNA GECO – HRA O POKLADY Z   TRUHLY (dále jen „HRA“)

Pořadatelem HRY je společnost GECO, a.s., IČ 63080737, sídlem Pod Čimickým  hájem 190/11, Praha 8 (dále jen „pořadatel“). HRA je součástí Věrnostního programu. HRA probíhá na všech prodejnách GECO v České republice. 

 

Podmínky účasti ve HŘE:

HRA je určena zákazníkům prodejen GECO starším 18 let a splňujícím další podmínky  účasti ve HŘE uvedené v těchto pravidlech (dále jen „hrající zákazník“).

 1. Hrající zákazník nakoupí na jediné účtence zboží v minimální celkové hodnotě  1500,- Kč včetně DPH a tato účtenka splňuje podmínku stanovenou níže v bodě 3.  těchto pravidel.

 2. Hrající zákazník se při nákupu identifikuje svým zákaznickým účtem.

 3. Do HRY jsou zařazeny jen účtenky, které neobsahují odměnu získanou v rámci  Věrnostního programu.

Pořadí hrajícího zákazníka určuje pořadí jeho účtenky v řadě všech účtenek, které jsou  zařazeny do HRY. Zařazení účtenky do pořadí určuje hrající zákazník dotykem na  truhlu zobrazující se na zákaznickém displeji v pokladní zóně prodejny GECO. V případě, že bude pořadí hrajícího zákazníka výherní (2., 500. nebo 10 000.), získává  některou z níže uvedených výher. V případě jiného než výherního pořadí hrajícího  zákazníka (tzn. pořadí, které není dělitelné výherním pořadím, tj. číslem 2, 500 nebo 10 000), hrající zákazník nezískává žádnou výhru.

 

Výhry:

 • Každý 10 000. hrající zákazník vyhrává Connex hotelový šek Kouzlo & Tradice
 • Každý 500. hrající zákazník vyhrává 2000 GECO bodů
 • Každý 2. hrající zákazník vyhrává 1 GECO bod

 

Informace o výhře:

O tom, že hrající zákazník vyhrál některou z výher, bude informován při uzavření  účtenky na zákaznickém displeji v pokladní zóně prodejny GECO. Vyhrané Geco body  jsou výherci připsány na jeho zákaznický účet Věrnostního programu. V případě výhry hotelového šeku bude účastník Věrnostního programu informován SMS zprávou.  Obsahem SMS zprávy budou podrobné informace pro uplatnění výhry. Výhra (hotelový  šek) bude výherci předána na prodejně GECO zástupcem GECO, a.s. do 30 dnů od  dne získání výhry. Prodejnu GECO, na které dojde k fyzickému předání výhry si určí  výherce. Pokud se vyhrávající účastník o výhru nepřihlásí do 30 dní od dne získání  výhry, výhra bez náhrady propadá Pořadateli.

 

Další podmínky HRY:

 1. Hrající zákazník se HRY účastní dobrovolně a svou účastí ve HŘE potvrzuje, že  souhlasí s podmínkami (pravidly) HRY.

 2. Výsledky HRY jsou konečné.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo na:

  1. Úpravu či změnu podmínek HRY.

  2. Úpravu doby trvání HRY.

  3. Zrušení HRY bez náhrady.

  4. Vyloučení kteréhokoliv hrajícího zákazníka ze HRY v případě porušení  podmínek HRY či v případě podezření z podvodného nebo nekalého jednání  s cílem získat výhru, přičemž vyloučení ze HRY je bez náhrady nákladů či újmy.

 4. Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí ve HŘE, či v  souvislosti s užíváním výher.

 5. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.  Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude Pořadatelem vydána a  nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti  ani poskytnout v jiném plnění.

Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti  s HROU (bez ohledu na to, zda k tomu došlo v důsledku lidského pochybení či technické  závady) ani za jakékoli technické problémy či závady vzniklé v průběhu HRY. 

 

 

XI. Ostatní ustanovení

 1. Stručné informace týkající se Věrnostního programu jsou nepravidelně uváděny na  informačních letácích v síti prodejen GECO.

 2. Pro případ nejasností týkajících se pravidel Věrnostního programu jsou Všeobecné podmínky věrnostního programu umístěny na stránkách www.kartageco.cz, nebo  se Účastník může dotazovat prostřednictvím e-mailu karta@geco.cz nebo  zákaznické linky +420 266 014 222, která je v provozu v pracovní dny od 08:00 do  16:00 hod.

 3. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla  Věrnostního programu.

 4. Tyto aktualizované podmínky Věrnostního programu jsou platné od 1. 7. 2023 a v  plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Věrnostního  programu.

 

Všeobecné podmínky platné od 1. 7. 2023 v pdf

 

KONTROLA VĚKU

Prohlašuji, že jsem starší 18let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.

ANONE