Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů účastníků Věrnostního programu GECO

Úplné znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů člena Věrnostního programu GECO

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů účastníků Věrnostního programu GECO 

 

I. Úvodní ustanovení

společnost GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 190/11, PSČ 18100, IČ: 63080737,                              DIČ: CZ63080737, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 3329 (dále jen „GECO“), je jako správce osobních údajů povinna chránit Vaše osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

II. Osobní údaje

 1. GECO získává osobní údaje účastníků Věrnostního programu GECO (dále jen „Věrnostní program“) v rozsahu povinných registračních údajů (věk, pohlaví, telefonní číslo) zadaných do registračního formuláře dostupného buď
  1. on-line na webových stránkách www.kartageco.cz nebo
  2. na pokladně kterékoliv prodejny GECO.

 

III. Oprávnění GECO ke zpracování osobních údajů

 1. GECO je i bez souhlasu účastníků Věrnostního programu oprávněno zpracovávat jejich osobní údaje z titulu
  1. zajištění řádného fungování Věrnostního programu a plnění práv a povinností GECO vůči účastníkům Věrnostního programu a
  2. oprávněných zájmů GECO (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, prevence hackerských útoků a podobně)
  3. plnění povinností uložených GECO veřejnoprávními předpisy, to vše nejméně po dobu trvání členství účastníka ve Věrnostním programu
 2. GECO je dále oprávněno zpracovávat osobní údaje účastníků Věrnostního programu na základě jimi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  1. GECO je oprávněno tyto osobní údaje zpracovávat pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik ohledně nákupního chování pro aktivní nabídky účastníkům Věrnostního programu.
  2. analýzy vztahující se k nákupnímu chování spočívají především ve vyhodnocování účastnických dat s cílem vhodného přizpůsobení a zkvalitnění nabídky produktů, a to včetně profilování. Profilování je zpracování osobních údajů spočívající v hodnocení některých osobních aspektů účastníků Věrnostního programu jako například jejich osobních preferencí, zájmů a nákupního chování. Využití tohoto postupu umožňuje GECO oslovovat účastníky Věrnostního programu s aktivní nabídkou zboží, které je skutečně zajímá.
 3. Na základě uděleného souhlasu je dále GECO oprávněno provádět automatizované zpracování osobních údajů (tedy bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se využívají výhradně automatické prostředky), přičemž takové automatizované zpracování může mít vliv na aktivní nabídky určené pro konkrétního účastníka Věrnostního programu (automatizované rozhodování).
 4. Automatizované rozhodování může být nedílnou součástí některých procesů marketingového zpracování osobních údajů při cílení aktivních nabídek účastníkům Věrnostního programu. V důsledku toho mohou jednotliví účastníci Věrnostního programu obdržet odlišné aktivní nabídky

 

IV. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním

 1. Zájemci o členství ve Věrnostním programu nemají povinnost své osobní údaje GECO poskytnout a udělit souhlas k jejich zpracování. V takovém případě je ale GECO oprávněno neregistrovat zájemce do Věrnostního programu.
 2. GECO je dále oprávněno ukončit členství účastníka ve Věrnostním programu v případě, že účastník Věrnostního programu odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
 3. Výše uvedenými postupy ze strany GECO není jeho zákazníkům žádným způsobem upřena možnost nakupovat zboží v jakékoliv z prodejen GECO. Informace o ochraně osobních údajů Platné od 1. 2. 2018

 

V. Předávání osobních údajů

 1. GECO může osobní údaje předávat třetím stranám
  1. za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,
  2. pokud je předání nezbytné pro zajištění řádného fungování Věrnostního programu,
 2. Na základě pověření GECO mohou být osobní údaje účastníků Věrnostního programu zpracovány zpracovateli v České republice; osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb

 

VI. Práva účastníků Věrnostního programu

 1. Účastník Věrnostního programu, který poskytl GECO své osobní údaje, má právo
  • požadovat od GECO přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník Věrnostního programu odvolat elektronicky na e-mailové adrese gdpr@geco.cz nebo písemně na shora uvedené adrese GECO.
 3. Účastník Věrnostního programu, který poskytl GECO své osobní údaje, má dále právo:
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.
 4. Svá výše uvedená práva mohou účastníci Věrnostního programu uplatňovat
  • písemně na shora uvedené adrese GECO,
  • elektronicky na e-mailové adrese: gdpr@geco.cz
 5. Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk.Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.
 6. Další informace ohledně ochrany osobních údajů lze získat i na zákaznické telefonní lince GECO +420 266 014 222.

 

Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů účastníků Věrnostního programu GECO .pdf

 


 

 

Úplné znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů člena Věrnostního programu GECO

 

Platnost od 25. 5. 2018

Uděluji souhlas společnosti GECO, a.s., se sídlem Praha 8, Pod Čimickým hájem 19/11, PSČ: 181 00, IČ: 630 80 737, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 3329 (dále jen „GECO“), se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů, v rozsahu věk, pohlaví, telefonní číslo a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu chování, shromážděných v rámci provozování Věrnostního programu GECO (dále jen „Věrnostní program“ a „Osobní údaje“).

Na základě tohoto souhlasu je GECO oprávněno zpracovávat Osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit v rámci Věrnostního programu a vytváření průzkumů a obchodních statistik ohledně mého nákupního chování v rámci Věrnostního programu, pro poskytování aktivních nabídek.

Dále uděluji souhlas s tím, že GECO může Osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které́ pro mně mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významné dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití automatizovaných postupů mohou být Osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly členům Věrnostního programu poskytovány výhody a aktivní nabídky, které odpovídají jejich preferencím dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví členové Věrnostního programu obdržet odlišné nabídky.

Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství ve Věrnostním programu, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu, což mohu učinit kdykoliv.

 

GECO mě informuje, že:

svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji GECO dobrovolně

 • důvodem pro poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, je můj zájem na poskytování aktivních nabídek a výhod ze strany GECO, což by bez udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebylo možné,
 • mám zákonné právo na přístup a přenositelnost svých osobních údajů, na podání námitek proti zpracování mých osobních údajů, na opravu chyb a nepřesností a možnost požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů • mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,    170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • mám právo tento svůj souhlas kdykoliv odvolat s tím, že odvolání mého souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
 • poskytnuté osobní údaje budou ze strany GECO řádně zabezpečeny a po uplynutí doby jejich zpracování budou vymazány
 • ve věcech souvisejících s tímto souhlasem a osobními údaji se na GECO mohu obracet písemně na jeho shora uvedené adrese, nebo elektronicky na kontaktní e-mailové adrese GECO: gdpr@geco.cz

 

Shora uvedené informace ze strany GECO beru na vědomí a udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Pravidly zpracování a ochrany osobních údajů, která jsou uložena na www.kartageco.cz/gdpr a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

 

Úplné znění Souhlasu se zpracováním osobních údajů člena Věrnostního programu GECO.pdf

KONTROLA VĚKU

Prohlašuji, že jsem starší 18let a jsem si vědom, že tyto stránky obsahují informace o tabákových výrobcích.

ANONE